Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, LublinRegionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, LublinRegionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin
Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin
Ustaw stronę RZRSM jako startową! Dodaj stronę RZRSM do Ulubionych! Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie http://www.rzrsm.org.pl
 
Witamy, dzisiaj jest piątek, 23 lutego 2024.
54 dzień roku, imieniny Damiana, Romana i Romany.
 
 
MENU
MENU
Strona gwna
Historia
Informacje
Lista czonkw
Kontakt
Aktualizacja:
20 sierpnia 2009.
MENU

71099
Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, LublinRegionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, LublinRegionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin
Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin
Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, LublinHistoriaRegionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin
 

W dniu 27 stycznia 1995 r. z inicjatywy 11 spółdzielni mieszkaniowych odbył się w Lublinie Zjazd Założycielski, który powołał Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych.

Zjazd Założycielski uchwalił podstawowe dokumenty dotyczące działalności naszego Związku tj.:

 • statut,
 • program działania,
 • regulamin Rady Nadzorczej.

Statut określił, że organami Związku są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Zjazd Założycielski dokonał wyboru Rady Nadzorczej, która jako organ nadzoruje i kontroluje działalność Związku oraz czuwa nad właściwym wykonywaniem przez Zarząd jego zadań.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru 3-osobowego Zarządu do kierowania całokształtem działalności Związku i reprezentowania go na zewnątrz.

Od 25 maja 2003 r. nasz Związek jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W obowiązującym Statucie został określony cel Związku jakim jest zapewnienie zrzeszonym w nim spółdzielniom pomocy w realizacji ich zadań statutowych poprzez prowadzenie działalności lustracyjnej, szkoleniowej oraz instruktażowo-doradczej.

Dla realizacji tego celu w § 3 statutu zostały dla Związku określone zadania, a mianowicie:

 1. 1) przeprowadzanie lustracji zrzeszonych spółdzielni,
 2. 2) przeprowadzanie działalności instruktażowej i doradczej w zakresie:
  • a) doradztwa prawnego i pomocy prawnej,
  • b) doradztwa ekonomicznego i finansowego,
  • c) doradztwa w zakresie rozwiązań organizacyjnych i gospodarczych oraz form i metod zarządzania spółdzielniami,
 3. 3) prowadzenie działalności szkoleniowej,
 4. 4) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów pomocniczych dla zrzeszonych spółdzielni w sprawach prawnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych,
 5. 5) współpraca z innymi organizacjami spółdzielczymi krajowymi i zagranicznymi,
 6. 6) przeprowadzanie badań sprawozdań finansowych Spółdzielni w trybie ustawy
  • z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591) oraz ustawy
  • z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. nr 121, poz. 592).
 7. 7) może administrować i zarządzać nieruchomościami własnymi i obcymi

Działalność określoną w punkcie 1-6 Związek może prowadzić również wobec spółdzielni niezrzeszonych.

W latach 1995 – 2015 Związek prowadził działalność w oparciu o ustawę Prawo spółdzielcze, Statut i inne przepisy obowiązujące.

W ujęciu syntetycznym prowadzona przez Związek w latach 1995 - 2015 działalność statutowa, przedstawia się następująco:

1. Działalność lustracyjna.

W omawianym okresie Związek przeprowadził 571 lustracji. Lustracje przeprowadzane zostały na zlecenie organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowych, które zawarły ze Związkiem stosowne umowy w tym przedmiocie.

Przeprowadzonych zostało 501 lustracji pełnych oraz 70 lustracji częściowych, głównie związane z prowadzeniem procesów inwestycyjnych, a także z prowadzoną działalnością finansowo-księgową. Lustracje kończyły się złożeniem protokołów zarządom i radom nadzorczym wraz z propozycją wniosków polustracyjnych. Związek kierował do zarządów i rad nadzorczych listy polustracyjne zawierające syntezę lustracji. Nie zanotowaliśmy przypadków odwoływania się przez organy statutowe spółdzielni mieszkaniowych od ustaleń lustracji.

Na podstawie analizy ustaleń lustracji Związek sporządzał syntetyczne informacje o ujawnionych w trakcie czynności lustracyjnych i powtarzających się nieprawidłowościach oraz uchybieniach w działalności lustrowanych spółdzielni mieszkaniowych. Te informacje Zarząd Związku wykorzystywał na organizowanych seminariach i spotkaniach z lustratorami i członkami organów statutowych spółdzielni mieszkaniowych.

Dla zabezpieczenia prawidłowego i terminowego przeprowadzania lustracji Związek w omawianym okresie współpracował z ponad 30 lustratorami.

Działalność lustracyjna jest finansowana odrębną opłatą ustalaną uchwałą Rady Nadzorczej Związku.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Nadzorczej Związku lustrator za przeprowadzenie lustracji otrzymuje 60% wynagrodzenia, zaś Związek 40% wynagrodzenia, które wynikają z ogólnej kwoty umownej otrzymywanej za lustrację. Zarząd Związku w drodze negocjacji z poszczególnymi spółdzielniami ustala wynagrodzenie za przeprowadzenie lustracji, biorąc pod uwagę złożoność problematyki będącej przedmiotem lustracji, warunki stawiane przez zlecającego lustrację, wielkość zarządzanych zasobów i czasokres działalności spółdzielni objęty lustracją.

2. Badanie sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych.

Związek w latach 1996 – 2012 jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych spółdzielni, które spełniały wymogi wynikające z art. 64 ustawy o rachunkowości przeprowadził 99 badań sprawozdań finansowych. Od 2013 roku Związek zrezygnował z przeprowadza badań sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych.

3. Działalność szkoleniowa.

W latach 1995 – 2015 Związek przeprowadził ogółem 196 szkoleń i seminariów, w których uczestniczyły 8 982 osoby.

Działalność szkoleniowa Związku była kierowana do członków zarządów, głównych księgowych, pracowników merytorycznych służb finansowo-księgowych, organizacyjno-prawnych i eksploatacyjno-administracyjnych spółdzielni mieszkaniowych, a także do licencjonowanych zarządców nieruchomości pracujących w spółdzielniach, a także do członków rad nadzorczych. Oferty szkoleniowe Związek przesyłał również do spółdzielni mieszkaniowych współpracujących ze Związkiem, ale w nim nie zrzeszonych. Szkolenia dla licencjonowanych zarządców nieruchomości Związek organizował wspólnie ze Związkiem Rewizyjnym w Radomiu, zaś szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe lustratorów, Związek zorganizował wspólnie za Związkami Rewizyjnymi w Białymstoku i w Radomiu.

Szkolenia i seminaria były organizowane w systemach jednodniowych i dwudniowych.

4. Działalność w zakresie pomocy i doradztwa.

Związek w okresie 20 lat udzielał pomocy instruktażowo-doradczej zrzeszonym spółdzielniom mieszkaniowym w realizacji ich działalności statutowej.

Udzielana pomoc spółdzielniom mieszkaniowym dotyczyła głownie spraw związanych z funkcjonowaniem organów samorządowych, dokumentowania bieżącej pracy, spraw członkowsko-mieszkaniowych, zmian w podatku dochodowym i w podatku VAT, zagadnień rachunkowo-księgowych i spraw związanych z ostatecznym rozliczeniem zakończonych inwestycji budowlano-mieszkaniowych.

Na w/w tematy Członkowie Zarządu i radca prawny Związku udzielali pisemnych, ustnych i telefonicznych informacji oraz porad. Porady prawne radca prawny Związku udzielał także indywidualnym członkom poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych.

5. Działalność Związku na zewnątrz.

W okresie dwudziestolecia Związek prowadził działalność na zewnątrz.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zgromadzenia Ogólnego KRS z naszego województwa uczestniczyli w wielu spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą i Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.

Na tych spotkaniach prezentowali stanowisko spółdzielni mieszkaniowych województwa lubelskiego dotyczące istotnych spraw związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem spółdzielni mieszkaniowych przedkładając stosowne wnioski i opinie.

Nasz Związek był z ramienia Krajowej Rady Spółdzielczej organizatorem 4-ch zjazdów wojewódzkich przedkongresowych spółdzielczości mieszkaniowej, na których przedstawiciele spółdzielni wyrażali stanowisko wobec problemów poruszanych w tezach na II, III, IV i V Kongres Spółdzielczości.

Na tych Zjazdach wybieraliśmy delegatów na Kongres Spółdzielczości.

W składach osobowych Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, spółdzielczość mieszkaniowa województwa lubelskiego była i jest reprezentowana przez dwóch członków.

Nasz Związek współpracuje ze związkami rewizyjnymi spółdzielczości mieszkaniowej w ramach zawartej umowy o współpracy wielostronnej, gdzie Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie – jako Związek wiodący – występuje wobec organów Państwa i organów administracji publicznej w sprawach istotnych dotyczących problematyki mieszkaniowej i spółdzielczej.

6. Gospodarka majątkiem i finansami.

Realizację zadań statutowych Związku zabezpieczała w okresie dwudziestolecia właściwa gospodarka majątkiem i finansami.

Była ona i jest prowadzona przy pełnej aprobacie Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeń Członków udzielanej w formie podjętych stosownych uchwał.

Sprawozdania finansowe Związku za poszczególne lata obrachunkowe były zatwierdzane przez najwyższy organ statutowy Związku, tj. Walne Zgromadzenia Członków.

Prawidłowa realizacja zadań statutowych przez Związek na rzecz Członków – w okresie dwudziestolecia – została w pełni potwierdzona w ustaleniach z przeprowadzonych przez Krajową Radę Spółdzielczą lustracji pełnych naszego Związku.

Wyrazem prawidłowej realizacji zadań statutowych przez Związek na rzecz Członków – w okresie dwudziestolecia – było przyznanie przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie najwyższej honorowej odznaki „Za Zasługi dla Spółdzielczości” Odznaka została wręczona przez Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej na uroczystym spotkaniu we wrześniu 2015 roku.

historia

 
Regionalny Zwizek Rewizyjny Spdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin Valid HTML 4.01! Regionalny Zwizek Rewizyjny Spdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin
Regionalny Zwizek Rewizyjny Spdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin
Regionalny Zwizek Rewizyjny Spdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, LublinRegionalny Zwizek Rewizyjny Spdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, LublinRegionalny Zwizek Rewizyjny Spdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin
© RZRSM, stronywww.net, e-media, 2003. Wszelkie prawa zastrzeone.
Regionalny Zwizek Rewizyjny Spdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin
Regionalny Zwizek Rewizyjny Spdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, LublinRegionalny Zwizek Rewizyjny Spdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, LublinRegionalny Zwizek Rewizyjny Spdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Lublin